هویت یابی بعد از طلاق

هویت یابی پس از طلاق

هویت جوابی است که هر کس در جواب من کیستم میدهد.
همه ما در طول زندگی ممکن است چند بحران هویتی را تجربه کنیم،بحران هویت نوجوانی و بلوغ،هویت پس از ازدواج،بحران هویت اجتماعی و بحران هویت پس از طلاق.
بعد از طلاق حتی اگر بالاترین مدرک تحصیلی و مقام و پست را داشته باشید در جامعه هویت شما دچار تزلزل میشود.


قبل از طلاق یک زن همسر مردی بوده،مادر فرزندی،عروس خانواده ای،مدیر خانه ای و عملا به خانه پدری تعلق نداشته.برای خودش خانه و خانواده ای داشته و یک مرد رئیس و سرپرست و همسر و پدر خانواده ای بوده ولی امروز گویا به هیچ جا و هیچ کس تعلق ندارد.
تو نه متاهلی نه مجرد مثل نوجوانی که نه کودک است نه بزرگسال.ناچاری هویت تازه ای برای خودت بیابی بنابراین دست به هویت یابی میزنی.
رابطه های جدید،تیپ و سر و شکل جدید،عقاید و سلایق و طرز فکر جدید را امتحان میکنی و این تقلا کردن ها طبیعی است تا زمانی که،به ثبات و آرامش درونی برسی و جوابی برای من کیستم خود بیابی.